02 July 2014

iNet: KTB Manifesto sa pamiminsala ni PNoy

Kilusan ng mga Tagapagtanggol ng BayanPNoy!
Iba pala ang boss mo—hindi sambayanan!
Baluktot pala ang daan mo—hindi matuwid!
Alis diyan!


Mga Pamiminsala ni PNoy

Una: pagwawalang-bahala sa mga mithiin at hinaing ng karaniwang taumbayan at pagtangkilik sa inutil o korap na opisyales na kaniyang kapanig sa pulitika

Ikalawa: pagkunsinti at pagpapasimuno sa korapsyon

Ikatalo: malakihang paglustay sa pera ng gobyerno sa pamamagitan ng DAP, pondong Malampaya, at iba pa

Ika-apat: pagkitil ng demokratikong karapatan at pagsulong ng sariling diktadura

Ikalima: pagiging kasapakat at pasimuno sa pagsabotahe sa halalanNoong naging Presidente si G. Benigno Simeon Aquino III alias PNoy sa taong 2010, ipinahayag niya na ang sambayanang Pilipino ang magiging boss niya. Ipinagmalaki rin niya na diumano’y pamumunuan niya ang paglalakbay sa daang matuwid sa pangagasiwa sa gobyerno.

Ngunit iba naman ang ating masasagap sa mga pangyayari sa mag-aapat na taon ng pamahalaan ni Pnoy.

Lumalabas na ang boss ng PNoy ay hindi ang sambayanang Pilipino, kundi ang kanyang kapamilya, kabarkada, kapartido at kapanig, kabilang dito ang iilang pinakamayaman sa ating bansa.

Malinaw ngayon na ang “daang matuwid” ni PNoy ay pagkukunwari lamang, at ang tunay na pagkakalarawan sa kaniyang pangagasiwa ay “daang baluktot.”

Narito ang lima lamang sa maraming patunay na ang boss ni PNoy ay iba sa sambayanan, at ang kanyang daan ay daang baluktot.

Una: pagwawalang-bahala sa mga mithiin at hinaing ng karaniwang taumbayan at pagtangkilik sa inutil o korap na opisyales na kaniyang kapanig sa pulitika

Tinalikuran ni PNoy ang kanyang tungkuling isulong ang kapakanan ng sambayanang Pilipino at bigyang katuparan ang mithiin ng taumbayang magtamasa ng sapat na kabuhayan at maayos na pamumuhay.

Hindi talagang nilabanan ni PNoy ang mga ugat ng pagdarahop ng nakararami sa lipunang Pilipino—mga ugat na walang iba kundi ang di-makatarungang sistema sa ekonomiya at sa pulitika, at ang talamak na korapsyon sa gobyerno.

Sa halip, hinayaan niya ang walang-kapantay na pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin at serbisyo, tulad ng bigas at iba pang pagkain, tubig, kuryente, panggatong, at transportasyon. Samantala, nagbulagbulagan siya sa lumulubhang pagliit ng tunay na kita ng mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, empleyado, sundalo, pulis, at karaniwang propesyunal at negosyante. Patay-loob siya sa paglala ng kondisyones na pinapasan ng taumbayan sa trabaho at negosyo.

Ikalawa: pagkunsinti at pagpapasimuno sa korapsyon

Kalakaran ng pamamahala ni PNoy ang pagkunsinti sa korapsyon ng kamag-anak, kaibigan, kabarkada, kapartido, at kapanig.

Tuluy-tuloy ang korapsyon sa Bureau of Customs, at tuluy-tuloy ang malakihang pagpuslit ng bigas, asukal, mga aplayans sa opisina at sa bahay, mga elektronikong kalakal, langis, black sand at iba pang mineral, at iba pang uri ng kalakal. Sa masahol na situwasyong ito nananatiling bantulot si PNoy sa pagpa-imbestiga at paglitis sa mga kilalang smuggler, laluna yaong mga kapanig niya.

Tuluy-tuloy ang jueteng at iba pang ilegal na sugal, at halata ng nasusuklam na publiko ang pag-aagawan ng mga kamag-anak at kapanig ni PNoy sa mabultong pamemera sa jueteng at iba pang ilegal na sugal.

Ikatlo: malakihang paglustay sa pera ng gobyerno sa pamamagitan ng DAP, pondong Malampaya, at iba pa

Labag sa batas at sa publikong moralidad, pinahintulutan ni PNoy ang malakihang paglipat ng pondo ng gobyerno, sa paraan ng maka-anomaliyang Disbursement Acceleration Program (DAP), lingid sa kaalaman ng Konggreso, hindi awtorisado ng batas, at walang publikong pag-uulat kung sa ano at kung papaano ginamit ang nabanggit na pondo.

Kabahagi nito ang lihis na paglaan ng pondo ng gobyerno na maging dagdag na “pork barrel” upang makuha ng administrasyon ni PNoy ang kooperasyong pulitikal ng mga Kinatawan at mga Senador sa Konggreso at ng iba pang opisyal ng gobyerno.

Napag-alaman din ng taumbayan ang ilegal na paggastos ng pondong Malampaya sa mga proyektong walang kinalaman sa enerhya, at sa halip ay itinutok ang paggastos na ito sa pagsulong ng interes na pulitikal ni PNoy at ng kaniyang dilawang partido at mga kapanig.

Ika-apat: pagkitil ng demokratikong karapatan at pagsulong ng sariling diktadura

Masugid na kumilos sina PNoy at kaniyang mga alipores upang makontrol, sa pama- magitan ng kumbinasyon ng suhol at ng banta, ang dalawang kamara ng Konggreso, ang COMELEC, ang Commission on Appointments, ang Ombudsman, at iba pang institusyon ng gobyerno. Ginamit ni PNoy ang kontrol na ito, upang bale-walain ang demokrasya at ang pamamayani ng batas, sa paraan ng pagsagawa ng sariling kagustuhan, kahit na ilegal, at sa pagpapahirap at pagmamalupit sa kaniyang mga katunggali sa pulitika at personal na kinamumuhian.

Pati ang pag-asenso ng mga officer sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police ay ipinipilit nina PNoy at kaniyang mga kapartido na ipasailalim sa kontrol ng mga pinuno ng dilawang partidong pulitikal ni Pnoy.

Sa ganoong mga maka-diktadurang paraan itinangka ni PNoy at ng kaniyang mga ka- partido at kapanig ang pananatili nila sa paghawak sa kapangyarihang estado lampas pa sa susunod na halalang nakaskedyul sa Mayo 2016.

Ikalima: pagiging kasapakat at pasimuno sa pagsabotahe sa halalan

Noong 2010 isinagawa ng COMELEC ang kahindikhindik na paglabag sa batas-elektoral at pagsabotahe sa halalan. Tahasang labag sa probisyon ng Artikulo 40 ng Republic Act 9369 (Election Automation Law), inutusan ng COMELEC ang mga miyembro ng Board of ElectionInspectors (BEI) na huwag lapatan ng kani-kanilang timbreng elektroniko ang mga elektronikong Election Returns (ER) na itatransmite ng makinang Precinct Count Optical Scan (PCOS). Sa gayon sadyang nahaluan ng napakaraming palsong transmisyon ang pumapasok sa mga Canvassing and Consolidation Servers (CCS) sa mga munisipyo at siyudad. Ipinagbili ng mastermind nito ang tusong teknolohiya sa pandaraya na ito sa ilang pulitiko. Sa ganitong paraan naragdagan ang diumano’y bilang ng boto ni PNoy sa pagka-presidente, at marami pang ibang pulitiko ang nakinabang sa pandarayang ito.

Sa harap ng masaklap na pangyayaring ito, walang kibo si PNoy dahil nakinabang siya sa pandarayang naganap noong halalan ng 2010. Ito raw ang daang matuwid.

Noong 2013 inulit ng COMELEC ang paglabag sa batas upang magkamal ng pera sa pagbibili ng pandaraya. Noong 2013, sa pakikipakuntsabahan ng administrasyon ni PNoy at ng COMELEC, naisagawa muli ang pagsabotahe sa halalan upang palabasin na nagwagi diumano ang mga piling kandidato ng pamahalaan.

Ito raw ang daang matuwid ni PNoy. Malinaw na siya’y hindi lamang kunsintidor sa korapsyon at pandaraya, kundi korap at mandaraya rin, at dagdag pa, siya’y nagmamalinis at nagkukunwari.

Mga kababayan, magtulung-tulungan tayo na sagipin ang Inang Bayang Pilipinas, na nasadlak sa kapahamakang dulot ng korapsyon at pandaraya nitong mapagkunwaring dilawang naghahari-harian at kaniyang mga kapanig.

Sa gayon:

Bigyang wakas ang kapahamakang ito!
Patalsikin ang dilawang naghahari-harian—ngayon din!
Iluklok ang sambayanan—panahon na!


Metro Manila
1 June A.D. 2014 / 3 Sha’aban A.H. 1435

iNet: KTB Manifesto on PNoy's wrongdoings

Kilusan ng mga Tagapagtanggol ng Bayan


PNoy!
Your boss is someone else -- not we the people!
Your path is crooked -- not straight!
Get out!


PNoy’s Wrongdoings

First: unconcern for the hopes and grievances of the common people and coddling of the worthless and corrupt officials who are his political allies

Second: tolerating and spearheading corruption

Third: huge misuse of government funds through DAP, Malampaya Fund, and others

Fourth: suppression of democratic rights and promotion of his own dictatorship

Fifth: being a conspirator and leader in electoral sabotageWhen Mr. Benigno Simeon Aquino III, also known as PNoy, became President in 2010, he proclaimed that the Filipino people will be his boss. Proudly he also said that he will lead government in journeying on the straight or righteous path (daang matuwid).

However, four years into PNoy’s term, we see something very different.

It turns out that PNoy's boss is not the Filipino people after all, but rather his family, his friends, his party-mates and allies, which include some of the wealthiest persons in the country.

It is now very clear that PNoy's straight path is only a sham, and the more accurate description of his management of the country is a "crooked path."

Here are only five of the many proofs that PNoy's boss is not the Filipino people, and that his path is a crooked path.

First: unconcern for the hopes and grievances of the common people and coddling of the worthless and corrupt officials who are his political allies

PNoy has turned his back on his duty to foster the welfare of the Filipino people and to bring to reality the hope of the citizenry to enjoy adequate employment and a reasonably prosperous life.

PNoy never attempted to destroy the roots of poverty of the majority in the Philip- pine society. These roots are the unjust economic and political systems and the prevalent government corruption.

Instead, he has allowed the unprecedented price increases of prime commodities and services, such as rice and other foodstuff, water, electricity, fuel, and transportation. At the same time, he has turned a blind eye to the shrinking purchasing power of the earn- ings of farmers, fisherfolk, workers, employees, soldiers, police officers, and ordinary pro- fessions and businesspersons. He has become insensitive to the deteriorating conditions that the people have to bear in their work and business.

Second: tolerating and spearheading corruption

It is characteristic of PNoy's governance to indulge the corruption of his relatives, friends, cronies, party-mates and allies.

Corruption at the Bureau of Customs continues unabated, and so does the smug- gling of rice, sugar, office and household appliances, electronic gadgets, oil, black sand and other minerals, and other merchandise. In this grave situation PNoy remains reluctant to investigate and prosecute known smugglers, especially those who are his allies.

Jueteng and other illegal forms of gambling persist, and the disgusted public has become aware of the fierce infighting among relatives and allies of PNoy for control of these highly lucrative illegal activities.

Third: huge misuse of government funds through DAP, Malampaya Fund, and others

Violating the law and public morality, PNoy permitted the transfer of huge amounts of government funds through the anomalous Disbursement Acceleration Program (DAP), without the knowledge of Congress, unauthorized by law, and without public accounting as to where and how such funds were used.

Part of this was the illegal allocation of government funds to augment the “pork barrel” of Senators, Representatives, and other government officials, in order to obtain their political cooperation.

It has also come to the knowledge of the public that there were illegal disbursements of the Malampaya Fund on projects that were not energy-related, but instead aimed at advancing the political interests of PNoy and his yellow party and allies.

Fourth: suppression of democratic rights and promotion of his own dictatorship

PNoy and his allies are very actively moving, through a combination of bribes and threats, to control the two houses of Congress, the COMELEC, and the Commission on Appointments, the Ombudsman, and other government institutions. PNoy used this control to destroy democracy and the rule of law, through pursuing his own personal wishes even if these are against the law, and to persecute and cruelly torment his political opponents.

Even the promotion of the officers of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police are being manipulated by PNoy and his party-mates to be under the control of the leaders of the yellow political party of Pnoy.

Through these dictatorial measures PNoy and his party mates and allies are trying to perpetuate their hold on state power beyond the next election scheduled in May 2016.

Fifth: being a conspirator and leader in electoral sabotage

In 2010, COMELEC committed horrendous violations of the election law, amounting to electoral sabotage. In a direct violation of Article 40 of Republic Act 9369 (Election Automation Law), COMELEC instructed the members of the Board of Election Inspectors (BEI) not to affix their bar-code – like digital signatures to the electronic election returns that were to be eventually transmitted by the Precinct Count Optical Scan (PCOS) machines. This instruction of COMELEC facilitated the intentional receiving of very many bogus transmissions by the Canvassing and Consolidation Servers (CCS) in the municipalities and cities. This cunning technology for cheating was sold by its mastermind to some politicians. Through this method, the number of alleged votes for PNoy for President was augmented, together with those of other politicians who took advantage of such a method of cheating.

In the face of this unfortunate event, PNoy remained silent simply because he benefitted from the cheating that occurred in 2010. This is his so-called straight path.

In 2013, COMELEC officials repeated the above described violation of the law in order to rake in ill-gotten money through the peddling of the technology for cheating. In 2013, through the connivance of PNoy and COMELEC, electoral sabotage was once again committed in order to make it appear that the chosen candidates of the administration won the election.

This is the so-called straight path of PNoy. It is very clear that he is not only an abettor of corruption and cheating, but is also corrupt and a cheater himself, while at the same time being a hypocrite and a pretender.

Fellow citizens, let us help each other save our Motherland, the Philippines, which has fallen into such misery because of the corruption and cheating of this pretentious yellow ruler and his allies.

Therefore:

Let us put an end to this miserable situation!
Let us oust the yellow ruling pretender -- immediately!
Let the people take over -- now is the time!

Metro Manila
1 June A.D. 2014 / 3 Sha’aban A.H. 1435

‘Buck stops with PNoy’

‘Buck stops with PNoy’

Senator Jinggoy Estrada privilege speech | June 11, 2014